Lyrics: Amerado X Two Bars - Lonely || Onlyrealjamz.com
Show me the meaning of being lonely
Eheee....
Tell me why I can't be there where you are

(Bars)
Give me a reason why you said I can’t be where you are
Leave alone? Walk alone? I won dey where u are
Kyere me de3 ntia 3w3 s3 menkoa me da na wonp3 mea mede3 mep3 wo firis3 wop3 ne m’kosombo kanea
You the thing I do for love? I no sey u go barb?
Mehia wo dabiaa 3no nti na mede makoma ma wo
I no fi e ur bath
Dabiaa na meda club
Wansan wakye am3 hw3 mea wo b3ba na ma fon aka haaalf

Show me the meaning of being lonely
(De3 nti na 3w) s3 3ka me p3)
Is this the feeling I need to walk with?
(Bra fie wati mas3 k3t3)
Tell me why I can't be there where you are
(Ka biribi kyer3 me3)
There's something missing in my heart (2X)


Mene wo te meny3 wo bone (eei)
Nso wahy3 daa ne may3 aka (hmm)
You told me s33 wo maame yare, wok) na aba wak) di bosome ne na mmi3nsa (aaba)
Mefer3 wo phone a na obi afa
Y’kyer3 me s3 ne wura ne h) na )de b3 sii charge (hm)
Wa y3aa mpo ama manidaso) asa
Meser3 wote menka bra b3 hw3 me wate na mafe wo bad
)d) y3wo,makoma mu y3 me ya
Wo ky3 sima mpo a wob3 ba ha na ma wu
Mese masu wo pic gye maa hu
Tu mmerika bra b3 hw3 me na aw) naa aba no b) me hu
De3 nti na 3w) s3 me  meda baabi, na )d) nso da baabi
3b3y3 f3 s3 dada ayi na mama anua na fei na dada di

Show me the meaning of being lonely
(De3 nti na 3w) s3 3ka me p3)
Is this the feeling I need to walk with?
(Bra fie wati mas3 k3t3)
Tell me why I can't be there where you are
(Ka biribi kyer3 me3)
There's something missing in my heart(2X)

)d)fo wok) yi, )d) m3da sen
Sweetie won ni h) yi, nti meny3 d3n
Nti aw) no baa nti meb3 tumi ma twen
Wahy3 da agya me h) nti menfa yafunu pan nhy3 b3n
3y3 me ya o
Mafe me girl
S3s33 )no nso te baabi s3 wafe ne boy
Mehy3 me d33mo nso me se me ky3n cell
Mese )d) kom de me charlie sugya die ku me joy
Mese )d) y3 wu, makoma mu y3 me ya
Wo ky3 sima mpo a wob3 ba na ma wu
Mese masu wo pic gye maa hu
Tu mmerika bra b3 hw3 me na aw) naa aba no b) me hu
De3 nti na 3w) s3 me meda baabi, na )d) nso da baabi
3b3y3 f3 s3 dada ayi na mama anua na fei na dada di


Show me the meaning of being lonely
(De3 nti na 3w) s3 3ka me p3)
Is this the feeling I need to walk with?
(Bra fie wati mas3 k3t3)
Tell me why I can't be there where you are
(Ka biribi kyer3 me3)
There's something missing in my heart(2X)

No comments

Powered by Blogger.